Inlämningstjänst för myndigheter

Du som arbetar på en myndighet kan använda e-tjänsten för att skicka in handlingar till en domstol. När du använder e-tjänsten säkerställer du att alla obligatoriska handlingar och uppgifter ges in.

Till e-tjänsten "Inlämningstjänst för myndigheter"

När kan du använda e-tjänsten?

För att använda tjänsten ska du arbeta på en myndighet och ha en e-postadress registrerad på en myndighetsdomän. Vissa organisationer som har myndighetsutövning, till exempel A-kassor och myndighetsförbund, kan också använda tjänsten.

Du kan skicka handlingar till alla domstolar, utom hyres- och arrendenämnder och migrationsdomstolar.

Det går bra att lämna in handlingar som omfattas av sekretess om det inte handlar om rikets säkerhet.

Filtyper och storlek

Skicka handlingar var för sig - sammanfoga inte

Sammanfoga inte handlingar och skanna inte separata handlingar till en fil. Du kan heller inte lämna in handlingar i så kallade PDF-portföljer.

Handlingar som innehållsmässigt är att anses som separata handlingar, till exempel olika handlingar ur beslutsmyndighetens akt eller en ansökan och bilagor till denna ska i normalfallet inte sammanfogas eller skannas till en fil. Det är endast om myndigheten har en särskild överenskommelse med domstolen eller har en central överenskommelse med Domstolsverket som separata handlingar får lämnas in till domstol i en fil.

Handlingar får inte heller läggas i en så kallad PDF-portfölj. Domstolarna kan inte ta del av handlingar som ingår i PDF-portföljer.

Det ovanstående gäller oavsett vilken e-tjänst som används för att lämna in handlingar till domstol.

Domstolen har normalt behov av och vill att handlingar ska ges in till domstolen i så små beståndsdelar som möjligt (det vill säga där varje innehållsmässigt separat handling inkommer i separata filer). Skälen för detta är att domstolen på så sätt får ett bättre ordnat diarium och därmed får lättare att hitta handlingar både i pågående och avslutade mål och ärenden. Detta bidrar till en effektiv, snabb och rättssäker handläggning. Att handlingar hålls separerade i enskilda filer och inte sammanfogas till en är också viktigt ur ett personuppgiftshanteringsperspektiv.

Olika filtyper till olika domstolar

Du kan ladda upp överklaganden av myndighetens beslut, ansökningar, anmälningar och underställningar utan lagstadgat krav på underskrift och handlingar i pågående mål.

Filer till allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar

Filformat

Filerna måste vara i formatet pdf för att kunna laddas upp. Alla pdf-format fungerar och du kan ladda upp elektroniskt signerade filer. Du kan däremot inte ladda upp så kallade pdf-portföljer.

Om filerna har fält som kan redigeras måste du låsa dem innan de laddas upp. Det kan till exempel gälla blanketter. Tänk också på att filerna inte får vara lösenordsskyddade eller krypterade.

Det är viktigt att handlingar ges in till domstolen i så små beståndsdelar som möjligt. Det betyder att varje innehållsmässigt separat handling ska vara en separat pdf. Separata handlingar får endast lämnas in som en fil till domstolen om myndigheten har en särskild överenskommelse med domstolen, eller har en central överenskommelse med Domstolsverket.

Filstorlekar för överklaganden

Överklaganden med eventuella bilagor och fullmakter samt det överklagade beslutet och eventuella handlingar som tillkommit efter beslutstillfället får sammanlagt vara max 650 MB. De enskilda filerna får vara max 89 MB.

Myndighetens akt i ett överklagat mål, alltså de handlingar som legat till grund för det överklagade beslutet, får vara 650 MB. De enskilda filerna får vara max 89 MB.

Filstorlekar för ansökan, anmälan och för underställning

En ansökan respektive underställning med tillhörande handlingar får sammanlagt vara max 650 MB. De enskilda filerna får vara max 89 MB.

Filer till mark- och miljödomstolar

För handlingar i myndighetens akt är flera olika filformat tillåtna, se nedan. I tjänstens övriga avsnitt och för ansökan kan endast pdf laddas upp. Alla pdf-format fungerar och du kan ladda upp elektroniskt signerade filer. Du kan däremot inte ladda upp så kallade pdf-portföljer.

Om filerna har fält som kan redigeras måste du låsa dem innan de laddas upp. Det kan till exempel gälla blanketter. Tänk också på att filerna inte får vara lösenordsskyddade eller krypterade.

 • AVI
 • BMP
 • DWG
 • DjVu
 • JPEG
 • Excel
 • MOV
 • MP3
 • MP4
 • PDF
 • PNG
 • TIF
 • Word
 • PPT
 • Zip
 • Shapefile (som kan innehålla .CPG .DBF, PRJ, SBN, SBX, SHP, XML, SHX)

Filstorlekar för överklaganden

Överklaganden med eventuella bilagor och fullmakter samt det överklagade beslutet och eventuella handlingar som tillkommit efter beslutstillfället får sammanlagt vara max 650 MB. De enskilda filerna får vara max 89 MB.

Myndighetens akt i ett överklagat mål, alltså de handlingar som legat till grund för det överklagade beslutet, får vara max 20 GB. De enskilda filerna får vara max 600 MB.

Filstorlekar för ansökan om vite

En ansökan om vite med tillhörande handlingar får sammanlagt vara max 650 MB. De enskilda filerna får vara max 89 MB.

Filer till patent- och marknadsdomstolar

För handlingar i myndighetens akt är flera olika filformat tillåtna, se nedan. I tjänstens övriga avsnitt och för ansökan kan endast pdf laddas upp. Alla pdf-format fungerar och du kan ladda upp elektroniskt signerade filer. Du kan däremot inte ladda upp så kallade pdf-portföljer.

Om filerna har fält som kan redigeras måste du låsa dem innan de laddas upp. Det kan till exempel gälla blanketter. Tänk också på att filerna inte får vara lösenordsskyddade eller krypterade.

 • AVI
 • BMP
 • DWG
 • DjVu
 • JPEG
 • Excel
 • MOV
 • MP3
 • MP4
 • PDF
 • PNG
 • TIF
 • Word
 • PPT
 • Zip
 • Shapefile (som kan innehålla .CPG .DBF, PRJ, SBN, SBX, SHP, XML, SHX)

Filstorlekar för överklaganden

Överklaganden med eventuella bilagor och fullmakter samt det överklagade beslutet och eventuella handlingar som tillkommit efter beslutstillfället får sammanlagt vara max 650 MB. De enskilda filerna får vara max 89 MB.

Myndighetens akt i ett överklagat mål, alltså de handlingar som legat till grund för det överklagade beslutet, får vara max 20 GB. De enskilda filerna får vara max 600 MB.

Filstorlekar för ansökan om vite

En ansökan om vite med tillhörande handlingar får sammanlagt vara max 650 MB. De enskilda filerna får vara max 89 MB.

Filer till Högsta domstolen

Yttranden och andra handlingar samt beställda akter 

Filstorlek

De filer du laddar upp får sammanlagt vara max 650 MB. De enskilda filerna får vara max 89 MB.

Filformat

Dessa filer kan endast laddas upp i pdf-format. Alla pdf-format fungerar och du kan ladda upp elektroniskt signerade filer. Du kan däremot inte ladda upp så kallade pdf-portföljer.

Om filerna har fält som kan redigeras måste du låsa dem innan de laddas upp. Det kan till exempel gälla blanketter. Tänk också på att filerna inte får vara lösenordsskyddade eller krypterade.

Större filer och andra format för beställda akter i mark- och miljömål och patent- och marknadsmål

Filstorlek

De filer du laddar upp som rör beställda akter får tillsammans vara max 20 GB. Varje enskild fil kan vara max 600 MB.

Filformat

Du kan ladda upp filer i pdf-format. Alla pdf-format fungerar och du kan ladda upp elektroniskt signerade filer. Du kan däremot inte ladda upp så kallade pdf-portföljer.

Om filerna har fält som kan redigeras måste du låsa dem innan de laddas upp. Det kan till exempel gälla blanketter. Tänk också på att filerna inte får vara lösenordsskyddade eller krypterade.

Om du besvarar en rekvisition i ett mark- och miljömål eller i ett patent- och marknadsmål är kan du också ladda upp följande filformat:

 • AVI
 • BMP
 • DWG
 • DjVu
 • JPEG
 • Excel
 • MOV
 • MP3
 • MP4
 • PDF
 • PNG
 • TIF
 • Word
 • PPT
 • Zip
 • Shapefile (som kan innehålla .CPG .DBF, PRJ, SBN, SBX, SHP, XML, SHX)

 

Så här funkar e-tjänsten

Handlingar, inloggning och konto

Gör klart handlingarna - och sammanfoga dem inte

Kontrollera att överklagandet har kommit in i rätt tid. Överklaganden som inte kommit in i rätt tid ska inte överlämnas till domstol. Gör gärna klart de handlingar som du ska lämna in innan du startar tjänsten.

Tänk på att det är viktigt för domstolen att handlingar som innehållsmässigt är att anse som separata handlingar inte sammanfogas eller skannas till en fil utan laddas upp i tjänsten som separata filer.

Engånglänk för inloggning och skapa ett konto

När du startar tjänsten anger du din e-postadress. Då skickas en engångslänk för inloggning till dig.

Allra första gången du använder tjänsten får du skapa ett konto där dina uppgifter sparas för kommande inlämningar.

När du börjar en inlämning har tjänsten tydliga steg där du anger uppgifter om myndigheten, parter och information till domstolen, samt för att ladda upp handlingar.

Du kan arbeta med en inlämning i upp till 12 timmar.

Kvittens

Om du har valt att få en kopia av sammanställningen av din inlämning skickas kvittensen och sammanställningen i ett och samma meddelande. Om du arbetar på en myndighet som är ansluten till myndighetsnätverket SGSI får du meddelandet på vanligt sätt via e-post.

Till dig på andra myndigheter skickar vi ett aviseringsmeddelande via e-post. I meddelandet finns en länk som du ska klicka på för att ta del av kvittens och sammanställning på ett säkert sätt.

Om du inte får en kvittens eller aviseringsmeddelande via inom en timme kan du kontrollera din skräppost. Om du ändå inte fått något bör du kontakta domstolen för att säkerställa att allt har fungerat.

Användarvillkor, manualer, film och kontaktuppgifter

Användarvillkor

Innan du kan börja använda e-tjänsten måste du godkänna användarvillkoren. Du behöver bara godkänna villkoren första gången du loggar in i e-tjänsten. Om vi ändrar villkoren får du godkänna dem på nytt. Användarvillkoren i finns i e-tjänsten, men du kan också läsa dem här.

Användarmanualer

Användarmanualen visar de olika stegen i inlämningstjänsten.

Instruktionsfilm

Ta hjälp av filmen för att se hur tjänsten fungerar.

Kontakta domstol

Om inte manualen eller instruktionsfilmen gav svar på din fråga är du välkommen att kontakta den domstol du ska lämna över handlingar till.

Behandling av personuppgifter

Domstolsverket är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i e-tjänsten.

Ditt användarkonto med de personuppgifter du angett sparas hos Domstolsverket. När du varit inaktiv i 12 månader, eller när du begär det, raderas uppgifterna. Andra personuppgifter sparas i e-tjänsten under 12 timmar eller tills du väljer att lämna in dem till domstol, därefter raderas uppgifterna.

Personuppgifterna kommer också att behandlas av den domstol du väljer att informationen ska skickas till. Uppgifterna kommer att ingå i allmänna handlingar vid den valda domstolen och arkiveras så länge den arkivrättsliga lagstiftningen kräver det.

Du kan läsa mer om Domstolsverkets personuppgiftsansvar via länken nedan.

Frågor och svar

Mark- och miljödomstolen eller förvaltningsrätten har bett mig komplettera akten i ett överklagat mål. Vad ska jag välja i tjänsten?

Ska du skicka in handlingar ur din myndighets akt eller från er underinstans? Välj så här i tjänsten:

 • Handlingar i pågående mål
 • Välj rätt domstol
 • Välj Komplettering av överklagande (här ska du ange domstolens målnummer om de lämnat det)
 • Ladda upp handlingar
 • Beslutsunderlag - myndighetens akt. Här laddar du upp den eller de efterfrågade handlingarna.

Ska myndigheten också yttra sig? Lämna in de handlingarna i steget Yttrande och andra handlingar.

Uppdaterad
2024-02-07