Fastställande av föräldraskap

Ett barn har rätt att känna till sitt ursprung och sina juridiska rättigheter. Därför är det viktigt att bestämma vilka som är föräldrar till barnet.

Fastställande av föräldraskap för fadern

Kommunens familjerätt kan bekräfta vem som är pappa till ett barn om mamman godkänner det. Är det oklart vem som är pappa kan tingsrätten fastställa det genom dom.

Om barnets mamma är gift när barnet föds blir mammans make automatiskt registrerad som pappa till barnet. Det kallas faderskapspresumtion.

Om ett barns föräldrar inte är gifta kan de i första hand vända sig till kommunens familjerätt för att bekräfta faderskapet för barnet. Bekräftelsen ska sedan godkännas av socialnämnden. Läs mer om detta på er kommuns webbplats.

Tingsrätten kan fastställa vem som är pappan

Om inte familjerätten kan fastställa vem som är pappa till barnet kan tingsrätten fastställa faderskapet genom dom. Tingsrätten kan till exempel besluta om faderskapsutredning, en DNA-undersökning som utförs för att ta reda på vem som är barnets biologiska pappa.

Detta gäller även i de fall där barnets pappa inte vill erkänna faderskapet.

Tingsrätten kan besluta om faderskap även för barn som är vuxna.

Det är barnet eller socialnämnden som vänder sig till tingsrätten för att få faderskapet fastställt. Barnets mamma får företräda barnet om hon har vårdnaden om barnet.

Att ansöka om fastställande av faderskap innebär att ansöka om stämning. Stämningen ska riktas mot den eller de som skulle kunna vara pappan.

Ansökan ska göras hos tingsrätten för den kommun där barnet var folkbokfört den 1 november föregående år eller, om socialnämnden för talan, den domstol som socialnämnden tillhör.

Ansökningsavgiften hos tingsrätten är 900 kronor.

Du kan använda vår e-tjänst för att signera och skicka in din ansökan om faderskap.

Fastställande av föräldraskap för modern

Om det är oklart om vem som är mamma till ett barn kan moderskapet prövas av domstol. Den som vill få moderskapet fastställt får då väcka talan vid domstol.

Moderskapspresumtion

En kvinna som föder ett barn blir i rättslig mening barnets mamma. Det kallas för moderskapspresumtion.

Skatteverket registrerar moderskap i folkbokföringen om det finns godkända handlingar från födelselandet. Om Skatteverket inte kan registrera, till exempel för att det saknas vissa handlingar, kan tingsrätten istället fastställa moderskapet genom dom.

Tingsrätten kan besluta om moderskap även för barn som är vuxna.

Ansökan ska göras hos tingsrätten för den kommun där barnet var folkbokfört den 1 november föregående år.

Att ansöka om fastställande av moderskap innebär att ansöka om stämning. Den som ansöker behöver betala en ansökningsavgift på 2 800 kronor. Inbetalningen avser "Stämning T-mål".

Du kan använda vår e-tjänst för att signera och skicka in din ansökan om stämning.

Föräldraskap efter assisterad befruktning

När barnet kommit till efter assisterad befruktning kan vanligtvis kommunens familjerätt bekräfta föräldraskapet. I vissa fall, om det är oklart vilka som är barnets föräldrar kan tingsrätten fastställa det genom dom.

Kvinnan som föder barnet blir alltid barnets mamma, även om det handlar om äggdonation.

Mannen vars spermier har inseminerats blir vanligtvis barnets pappa.

Har befruktningen gjorts med hjälp av spermiedonation kan istället en make, maka eller sambo bli barnets förälder. Det kräver dock att partnern samtyckt till detta redan vid behandlingen. Det går inte att ge sitt samtycke i efterhand. Behandlingen ska också ha genomförts i enlighet med lagen om genetisk integritet eller vid en behörig inrättning i utlandet.

Är kvinnan ensamstående fastställs inte faderskapet eller föräldraskapet, om behandlingen utförts enligt lagen om genetisk integritet eller vid en behörig inrättning utomlands.

Hävande av faderskap

En man som blivit pappa genom faderskapspresumtion, faderskapsbekräftelse eller dom kan väcka talan om att häva faderskapet.

Även barnet kan i samma situation väcka talan om hävande av faderskap.

Ansökan om att häva faderskap ska göras hos tingsrätten för den kommun där barnet var folkbokfört den 1 november föregående år.

Du kan använda vår e-tjänst för att skicka in ansökan om hävande av faderskap.

Uppdaterad
2021-01-11