Arkivhandläggning

Tingsrättens arkiv står för hantering och bevarande av handlingar i avgjorda mål och ärenden. Arkivet hanterar också beställningar av allmänna handlingar i såväl pågående som avslutade mål.

Hur beställer jag kopior av allmänna handlingar?

Malmö tingsrätt tar i första hand emot beställningar av kopior av allmänna handlingar via e-post. Lättast beställer du via formuläret nedan.

Vi tar också emot beställningar av allmänna handlingar via telefon, fax eller vanlig post.

Är du part i pågående mål och vill ta del av handlingar i målet ska du vända dig direkt till den avdelning som hanterar målet.

Kontaktuppgifter till arkivet

E-post: arkivtma@dom.se

Brev: Malmö tingsrätt, Arkivet, Box 265, 201 22 Malmö

Telefon: 040-35 30 70 (tfn. tid: 9:30-12:00, 13:00-15:00)

När får jag handlingarna?

Vi hanterar din beställning skyndsamt, detta innebär normalt sett att du har handlingarna samma dag eller inom någon dag. Vid mer omfattande beställningar kan handläggningen ta längre tid.

Vad kostar det att beställa handlingar?

Malmö tingsrätt tillämpar Avgiftsförordningen (1992:191) och Domstolsverkets riktlinjer Att ta betalt för allmänna handlingar.

Om vi måste framställa papperskopior eller skanna in handlingarna tas avgift ut för beställningar som omfattar 10 sidor eller mer.

För handlingar som finns tillgängliga i elektroniskt format tas avgift ut för beställningar som omfattar 10 handlingar/separata filer eller fler.

Betalning av avgiften kan ske antingen i tingsrättens recpetion eller via faktura.

Malmö tingsrätt tillämpar Avgiftsförordningen (1992:191) och Domstolsverkets riktlinjer Att ta betalt för allmänna handlingar. Principerna för avgift beskrivs i korthet nedan.

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och kan e-postas kostnadsfritt. En avgift tas dock ut för beställningar som omfattar från 10 enskilda handlingar/filer eller fler. Den tionde filen kostar 50 kronor och varje fil därefter kostar 2 kr.

För material som måste skannas in (till exempel undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Fax

Avgift tas ut som för papperskopior.

CD/DVD

Avgift tas ut som för e-post plus 10 kronor.

Ljudfiler på CD/DVD

Avgift tas ut med 120 kronor. För ljudfiler tas avgift ut även av parter.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Vilka handlingar finns på tingsrätten?

I tingsrättens arkiv förvaras handlingar i avgjorda mål och ärenden från 1991 och framåt. Handlingar från åren 1971-1990 har överlämnats till Malmö stadsarkiv.

Handlingar i arkivet

Tingsrättens arkiverade handlingar är allmänna handlingar. Dessa är med ett fåtal undantag offentliga. I arkivet förvaras handlingar i alla typer av mål och ärenden som förekommer vid tingsrätten. Vanliga handlingstyper är dagboksblad, stämningsansökningar och avgörandedokument (dom eller beslut).

Hur kan man söka i arkivet?

I tingsrättens verksamhetsstöd kan man återsöka tvistemål och ärenden upp till och med nio år efter tingsrättens avgörande. Brottmål kan återsökas upp till och med fem år efter tingsrättens avgörande. Efter gallringen av verksamhetsstödet är det möjligt att återfinna tvistemål och ärenden genom de pappersregister tingsrätten för över parter. För brottmål får sådana register emellertid inte föras.

Mer utförlig information om tingsrättens handlingar och hur de kan återsökas finns i den beskrivning av tingsrättens allmänna handlingar som upprättats i enlighet med 4 kap § 2 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Beskrivningen kan beställas via e-post och ange att det är beskrivningen av tingsrättens allmänna handlingar Du vill ta del av).

Uppdaterad
2019-03-21

Hitta på sidan

Relaterat innehåll