Mark- och miljödomstolens uppdrag

Mark- och miljödomstolens uppdrag är att döma i mål och ärenden inom områdena miljö, fastighet, vatten och avlopp samt plan och bygg.

Vanliga mål

Exempel på vanliga mål är:

  • tillstånd till vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet
  • mål om hälsoskydd, naturvård, förorenade områden och farligt avfall (till exempel överklagade beslut om tillsyn)
  • skadestånds- och ersättningsfrågor med miljöanknytning
  • mål om bygg-, rivnings- och marklov enligt plan- och bygglagen
  • tomträttsmål (nyttjanderätt till fastighet)
  • överklagande av planärenden
  • mål enligt fastighetsbildnings-, anläggnings- och ledningsrättslagen
  • expropriationsmål (tvångsinlösen)
  • tvister om vatten och avlopp enligt lagen om allmänna vattentjänster.

Dömer inte i brottmål

Mark- och miljödomstolarna dömer inte i några brottmål, inte heller i mål om brott mot miljöbalkens bestämmelser. Miljöbrott anmäls till allmän åklagare och handläggs av allmän domstol, det vill säga tingsrätterna.

Vilka arbetar på mark- och miljödomstolen?

Den dömande personalen på mark- och miljödomstolen består av juridiskt utbildade domare och tekniska råd.

De tekniska råden har naturvetenskaplig eller teknisk utbildning och erfarenhet av sådana sakfrågor som domstolen prövar.

I vissa mål deltar även särskilda ledamöter. En av de särskilda ledamöterna ska ha erfarenhet av sakfrågor som faller inom Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens, Boverkets eller Lantmäteriets verksamhetsområde. Den andra ska ha erfarenhet av industriell, kommunal eller areell verksamhet eller av sådana sakfrågor som faller inom nämnda förvaltningsmyndigheters verksamhetsområden.  De särskilda ledamöterna är till skillnad från domarna och de tekniska råden inte anställda vid domstolen utan tjänstgör efter kallelse.

På mark- och miljödomstolen arbetar även beredningsjurister och miljönotarier som handlägger mål, i första hand de överklagade målen, och föredrar mål och upprättar förslag till domar och beslut.

All korrespondens i målen hanteras av avdelningarnas domstolshandläggare, som även skriver protokoll och sköter arkivering med mera.

Överklaga mark- och miljödomstolens domar och beslut

Mark- och miljödomstolens domar och beslut överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, som är en avdelning inom Svea hovrätt.

Mark- och miljööverdomstolen är slutinstans i mål där det första beslutet har fattats av en myndighet. I mål som har börjat i mark- och miljödomstol kan Högsta domstolen döma som sista instans.

Uppdaterad
2020-05-27