Mål: P 2797-12

Avgörande

I mål om bygglov enligt 8 kap. 21 § plan- och bygglagen (1987:10) har Mark- och miljööverdomstolen funnit att en ansökan om bygglov för brandisolering inte omfattat en begäran om att få ta byggnaderna i anspråk för något väsentligen annat ändamål och att någon grund för att avslå ansökan inte funnits. Bygglov har därför beviljats och underinstansernas avgöranden upphävts