Mål: P 6537-12

Avgörande

Fråga om påförande av tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen för överträdelser som ägt rum före den 2 maj 2011. MÖD har funnit att uppförandet av en ny förrådsbyggnad, som byggts så att den kommit att omsluta en befintlig förrådsbyggnad varefter den äldre byggnaden rivits, ska ses som två separata åtgärder som var för sig är lovpliktiga och avgiftsgrundande. MÖD har därvid förpliktigat fastighetsägaren att betala den av nämnden yrkade tilläggsavgiften.