Mål: P 4743-12

Avgörande

Ett flerbostadshus i tre våningar med platt tak avvek enligt bygglovsansökan från planbestämmelser ang byggnadshöjd med 1,1 meter. Sökanden angav byggnadstekniska skäl och att en planenlig byggnad hade kunnat uppföras till en högre totalhöjd, att detaljplanen inte innehåller någon bestämmelse om högsta tillåtna antal våningar för det aktuella området samt att intilliggande byggnad har en ännu högre byggnadshöjd. MÖD ansåg att överskridandet är en konsekvens av en önskan att inrymma fler lägenheter och inte byggnadstekniska skäl. Den totalhöjd byggnaderna hade kunnat få med en annan takutformning samt att detaljplanen inte begränsar antalet våningar saknar betydelse för prövning av om den aktuella avvikelsen kan anses vara mindre. Beträffande avvikelser i omkringliggande bebyggelse har det inte framkommit att det skett genom dispenser i sådan utsträckning att avvikelsen av detta skäl ska betraktas som mindre.