Mål: P 1440-12

Avgörande

Fråga om antagande av detaljplan i anslutning till Natura 2000-områden. MÖD har funnit att länsstyrelsen, när särskilda skydds- eller bevarandeområden är berörda, i detaljplaneprocessen måste klargöra om det föreligger ett behov av en samrådsprocess enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken för att bedöma om genomförandet av planen kan medföra en betydande miljöpåverkan och en tillståndsprövning därför krävs samt om en prövning enligt artskyddsförordningen (2007:845) kan komma att behövas. Eftersom länsstyrelsens ställningstagande i dessa frågor var oklart har MÖD upphävt mark- och miljödomstolens dom och länsstyrelsens beslut och återförvisat målet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning och ställningstagande i nämnda frågor.