Mål: P 3639-12

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen fann, mot bakgrund av den restriktivitet mot ny bebyggelse som föreskrevs i den aktuella översiktsplanen, att en byggnation på den aktuella platsen inte var förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av marken. Den sökta åtgärden ansågs därför inte uppfylla kraven i 2 kap. ÄPBL. Inte heller uppfyllde den sökta åtgärden kravet enligt 3 kap. 1 § ÄPBL. Mark- och miljööverdomstolen fann vidare vid en avvägning mellan det enskilda intresset av att få bebygga fastigheten och det allmänna intresset att inte bebygga marken, att det allmänna intresset vägde tyngre.