Mål: M 3041-12

MÖD 2012:50

Vägledande avgörande

Tillsynsavgift; Kommunen har med stöd av 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd utövat tillsyn över estetiska behandlingar, bl.a. injektioner med botox, och för tillsynen tagit ut en avgift. Kommunen har ansett att de i målet aktulla behandlingarna varit att anse som hygieniska behandlingar. Mark- och miljööverdomstolen, som inhämtade Socialstyrelsens yttrande, fann att det inte var fråga om hygienisk behandling. Tillsyn kunder därmed inte utöva med stöd av miljöbalken. Överklagandet bifölls.