Mål: M 8361-12

Avgörande

Ett föreläggande överklagades av adressaten till mark- och miljödomstolen som förelade adressaten att komplettera överklagandet vid äventyr av avvisning. Kompletteringsföreläggandet delgavs inte och när ingen komplettering inkom avvisades överklagandet. Adressaten klagade till Mark- och miljööverdomstolen som fann dels att mark- och miljödomstolen borde ha delgett kompletteringsföreläggandet, dels att överklagandet i sig kunde ha legat till grund för en prövning i sak. Målet återförvisades till mark- och miljödomstolen.