Mål: P 6124-12

Avgörande

Ett område i den detaljplan som gäller för fastigheten utgörs av ett vattenområde som inte får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som erfordras för mindre bryggor, båthus eller dyligt. Frågan i målet var om det sökta bygglovet på en 160 lång brygga med ca 50 båtplatser var att anse som sådana mindre bryggor som var förenlig med planen. Mark-och miljööverdomstolen fann att så inte var fallet och då frågan om åtgärden kunde utgöra en mindre avvikelse från detaljplanen inte prövats av nämnden återförvisades målet till nämnden för fortsatt handläggning.