Mål: P 78-12

Avgörande

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hade avslagit en ansökan om bygglov för två vindkraftverk med hänsyn till bl.a. kraven i 2 och 3 kap. ÄPBL. Området hade enligt gällande översiktsplan bedömts lämpligt för vindkraft men enligt riktlinjerna skulle vindkraftverken placeras i grupper om 3-5 stycken och på ett avstånd om 3 000 -
5 000 m mellan grupperna. Mark- och miljööverdomstolen fann att nämnden haft tillräckliga skäl för att avslå ansökan om bygglov.