Mål: P 2468-12

Avgörande

Byggnadsnämnden hade avvisat en ansökan om förhandsbesked med motivering att efterfrågad komplettering om dagvattenutredning inte kommit in. Mark- och miljööverdomstolen bedömde att nämnden inte borde ha avvisat ansökan eftersom det funnits förutsättningar att pröva ansökan trots att kompletteringen inte kommit in. Målet återförvisades till nämnden för prövning.