Mål: M 1024-12

Avgörande

Fråga om åberopande av nya överträdelser utgör ny talan och som sådan bör avvisas. Efter avvisning av del av talan har föreläggandet funnits vara tillräckligt tydligt för att kunna läggas till grund för utdömande av vite. MÖD har inte heller funnit skäl att göra någon annan bedömning av vitets rimlighet än vad som gjorts vid tidigare prövning av föreläggandets giltighet. En överträdelse har ansetts styrkt och skäl för jämkning saknats.