Mål: P 4012-12

MÖD 2012:53

Vägledande avgörande

Ett bostadsföretag med omfattande studentbostadsverksamhet ansökte om dispens från utformnings- och egenskapskraven som följer av bla 8 kap. 1 och 4 §§ PBL för att i experimentsyfte bygga 22 lägenheter med begränsad boyta. Boverket motsatte sig ansökan. Mark- och miljööverdomstolen fann att då det avser mycket begränsat antal bostäder för att pröva alternativa lösningar i syfte tillgodose ett prioriterat behov samt resultaten utvärderas av forskare, föreligger särskilda skäl för dispens. (3 kap. 24 § plan- och byggförordningen).