Mål: P 1368-12

MÖD 2012:52

Vägledande avgörande

Byggnadsnämnden hade meddelat rivningsföreläggande för tillbyggnad eftersom åtgärden stred mot gällande plan. Mark- och miljööverdomstolen undanröjde rivningsföreläggandet eftersom det inom kommunen arbetats fram ett nytt förslag till detaljplan som skulle antas inom en relativt snar framtid och som skulle medföra att den aktuella fastigheten skulle få en byggrätt som möjliggjorde den tillbyggnad som skett.