Mål: F 5456-12

Avgörande

Begäran av en av tre delägare om kyvning av en fastighet i två lika stora delar leder till en minusjämkning med 25 procent för de två andra ägarna. Bestämmelsen i 11 kap. 4 § fastighetsbildnings-
lagen om att graderingsvärdet för varje lott ej får väsentligt understiga delägarens andel i fastighetens graderingsvärde ansågs inte utgöra hinder mot klyvningen.