Mål: M 2908-12

MÖD 2012:47

Vägledande avgörande

Miljöorganisationers rätt att överklaga. Ett beslut om föreläggande enligt miljöbalken har av Mark- och miljööverdomstolen bedömts vara ett sådant beslut som omfattas av artikel 9.3 i den s.k. Århuskonventionen. Med stöd av EU-rätten har domstolen ansett det möjligt att göra en tolkning av 16 kap. 13 § miljöbalken som innebär att Naturskyddsföreningen Härryda haft rätt att överklaga beslutet.