Mål: M 4065-12

Avgörande

”Området som ansökan om dispens från strandskyddet avsåg var visserligen avskilt från området närmast strandlinjen i ett väderstreck, men då det i ett annat väderstreck endast fanns brukad åkermark fram till strandlinjen ansågs inte området vara väl avskilt på sådant sätt att särskilda skäl för dispens förelåg enligt 7 kap. 18 c § 2 miljöbalken. Inte heller i övrigt förelåg några särskilda skäl för dispens.”