Mål: F 10361-11

Avgörande

En fastighet med tre bostadshus och biutrymmen har vid klyvning lottlagts mellan tre samägande syskon. Klyvningen har gått till på så sätt att två av syskonen, där sämjan varit god, erhållit en gemensam samägd lott med två av bostadshusen jämte biutrymmen med en mycket nära läge och det tredje syskonet såsom sin lott erhållit ett något längre ifrån liggande bostadshus. Fråga också om det är förenligt med de allmänna lämplighetskraven i 3 kap 1 § fastighetsbildningslagen att låta en fastighetsgräns löpa genom ett av husen. Även fråga om fördelning av förrättningskostnaderna då ett av syskonen inledningsvis erbjudit sig att betala desamma.