Mål: P 3764-12

Avgörande

En kommunal nämnd har avslagit en begäran om förhandsbesked för bygglov av ett enbostadshus enbart med hänvisning till att avloppsfrågan inte ansetts kunna lösas tillfredställande, utan föregående kommunicering med berörda sakägare. Mark- och miljödomstolen ändrade underinstansernas bedömning och biföll ansökan. Mark- och miljööverdomstolen upphävde underinstansernas avgöranden och återförvisade ärendet till nämnden för fortsatt handläggning med hänvisning till ofullständig prövning av förutsättningar för bygglov och bristfällig kommunicering