Mål: M 1997-12

Avgörande

Fråga om utdömande av vite. Mark- och miljööverdomstolen har delat underrättens bedömning att det finns en osäkerhet i fråga om vitesföreläggandets giltighet. Yrkandet om utdömande av vite har därför avslagits och mark- och miljödomstolens dom fastställts.