Mål: F 23-12

Avgörande

Fråga om beslut om upplåtelse av rätt att bygga gång- och cykelväg med stöd av 49 § anläggningslagen. Mark- och miljööverdomstolen instämde i underrättens bedömning att det inte visats att gång- och cykelvägen var av väsentlig betydelse för att tillgodose kommunens fastighets behov av väg. Underrättens dom har därför fastställts.