Mål: M 7384-11

Avgörande

Bevisbörda och beviskrav i mål om anmälan om oförutsedd skada. Mark- och miljööverdomstolen har sänkt den ersättning till den skadelidande som mark- och miljödomstolen bestämt.