Mål: F 6838-12

Avgörande

I ett fastighetsregleringsärende rörande bl.a. upphävande av vägservitut fattade Lantmäteriet (LM) även beslut om fastighetsbestämning i syfte att klarlägga vilka fastigheter som hade rätt att ta väg över en järnvägsövergång. Ett antal fastighetsägare, som genom LMs beslut inte ansågs ha rätt att ta väg över järnvägsövergången, överklagade LMs beslut i dess helhet. Mark- och miljödomstolen (MD) fann att klagandena inte var att anse som sakägare och avvisade deras talan. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att MD, för att bedöma om klagandena är sakägare eller inte, borde ha prövat LMs beslut om fastighetsbestämning i sak. MDs avvisningsbeslut har upphävts och målet visats åter till MD för fortsatt handläggning.