Mål: M 497-12

Avgörande

Fråga om tillstånd till brytning av berg och morän inom område som utpekats som riksintresse för naturvård och friluftsliv samt i nära anslutning till nationalpark. Ansökan har avslagits då sökanden inte visat att lokaliseringen är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för miljön.