Mål: F 4949-11

Avgörande

På en jorbruksfastighet har bygglov för bostadsändamål beviljats med anledning av generationsskifte på gården. Bygglovet har vunnit laga kraft. Fråga om avstyckning av bostadsfastigheten kunde beviljas då denna var belägen i närheten av en flygplats som är utpekad som riksintresse enligt 3 kao 8 § MB. Avstyckningen beviljades.