Mål: P 8591-11

MÖD 2012:31

Vägledande avgörande

Mark- och miljödomstolen har ex officio, dvs utan att någon part påkallat det, prövat om en byggnadsnämnd var behörig att anta en detaljplan. Det borde domstolen inte ha gjort.

I Mark- och miljööverdomstolen har flera parter påkallat att den nämnda prövningen ska göras. Mark- och miljööverdomstolen har, i likhet med mark- och miljödomstolen, bedömt att planen var av sådan beskaffenhet att byggnadsnämnden inte fått anta den.