Mål: P 2623-12

Avgörande

Förhandsbesked; fråga om avvägning enligt 1 kap. 5 § ÄPBL mellan den enskilda intresset av att få uppföra enbostadshus och det allmänna intresset av att i översiktsplan reservera mark för framtida infrastruktur.