Mål: F 986-12

Avgörande

Inställd förrättning då aktualitets- och varaktighetskraven i 3 kap. 1 § fastighetsbildningslagen inte var uppfyllda och förutsättningar för vilandeförklaring inte förelåg. Skiljaktig mening.