Mål: P 8554-17

Avgörande

Enligt föreskrifter i en detaljplan får ett visst områdes naturmarkskaraktär inte förvanskas genom bl.a. trädfällning. En fastighetsägare har inom det aktuella området utfört toppkapning av flera träd, vilket föranlett miljö- och stadsbyggnadsnämnden att, vid vite, förbjuda honom att fortsätta kapa träd inom området. Länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen har bedömt att den toppkapning av träd som föranlett förbudet inte kunde likställas med trädfällning och att åtgärden därför inte stred mot detaljplanen. Nämndens beslut upphävdes därför. MÖD har instämt i underinstansernas bedömning och avslagit nämndens överklagande.