Mål: P 10315-12

Avgörande

I ärende om bygglov har fråga om en byggnad är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga inte ingått i nämndens prövning eftersom nämnden felaktigt tillämpat ÄPBL istället för PBL. Målet har på grund av detta återförvisats till nämnden för prövning av ansökan enligt PBL.