Mål: M 2300-13

MÖD 2013:46

Vägledande avgörande

I ett mål om avgift för tillsyn relaterad till energianvändning har Mark- och miljööverdomstolen funnit att tillsynsavgiften utgjort en avgift och inte en skatt. Mark- och miljödomstolens domslut har därför fastställts.