Mål: P 1584-13

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det inte förelegat något formellt hinder för en kommun att under en planprocess dela upp ett ursprungligen större område i separata planer. Vid prövningen av de olika planernas rättsenlighet har Mark- och miljööverdomstolen, till skillnad från mark- och miljööverdomstolen, bedömt den ena planen vara rättsenlig medan mark- och miljödomstolens domslut att upphäva den andra planen inte ändrats.