Mål: M 2959-13

MÖD 2013:45

Vägledande avgörande

En mark-och miljödomstols underlåtenhet att på parts begäran hålla muntlig förhandling i ett mål som berört fråga om sådana civila rättigheter som avses i Europakonventionen har bedömts som ett rättegångsfel. Mark-och miljööverdomstolen har upphävt mark- och miljödomstolens dom och återförvisat målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.