Mål: P 6078-13

Avgörande

En tryckökningsstation (drygt 40 m2, nockhöjd 3 m) till en VA-anläggning avsågs placeras på mark (2300 m2) som enligt detaljplan är allmän platsmark avsedd för park eller plantering. En tryckökningsstation får anses vara en allmännyttig åtgärd vilket medför prövning om åtgärden kan anses vara en liten avvikelse förenlig med planens syfte. MÖD ansåg att byggnaden genom sin storlek och placering blir väl synlig i omgivningen och kommer påverka möjligheten att använda marken, för det i planen avsedda ändamålet, i en omfattning som inte är obetydlig. Det förhållandet att marken ännu inte har ianspråktagits för någon parkanläggning eller dylikt påverkar inte bedömningen. Det är således inte fråga om sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b § PBL.