Mål: P 4390-13

Avgörande

En tillbyggnad som avses att placeras med viss vinkel mot huvudbyggnaden har inte ansetts medföra att byggnaden som helhet avviker mot den bestämmelse i detaljplanen som anger att huvudbyggnaden ska placeras i planen angiven byggnadslinje. Det har ansetts som en mindre avvikelse att tillbyggnaden innebär ett överskridande av största tillåtna byggnadsarea med 10 kvm. Sammantaget har förutsättningarna för bygglov ansetts uppfyllda.