Mål: P 6657-13

Avgörande

Byggnadsnämnden har avskrivit ett tillsynsärende sedan nämnden konststerat att åtgärden inte var bygglovspliktig. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det ålegat nämnden att pröva om det finns skäl för ingripande enligt 10 kap. ÄPBL på någon annan grund med beaktande av vad som anges i 5 kap. 36 § andra stycket ÄPBL.