Mål: P 519-13

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en åtgärd att glasa in ett sedan tidigare bygglovgivet uterum inte har inneburit någon volymökning och därmed inte kan ses som en tillbyggnad enligt 8 kap. 1 § ÄPBL. Sedan domstolen konstaterat att en tillbyggnad medfört att den maximalt tillåtna byggnadsarean enligt gällande detaljplan överskridits i sådan omfattning att det inte var fråga om en mindre avvikelse har ett löpande vite med hänsyn till omständigheterna ansetts mindre lämpligt och Mark- och miljööverdomstolen har ändrat detta till en ordinär vitesföreskrift. Även fråga om möjligheten att påföra byggnadsavgift mot bakgrund av bestämmelserna i övergångsbestämmelserna till PBL om att den lindrigaste påföljden ska väljas vid en tillämpning av ÄPBL och PBL.