Mål: M 4030-13

Avgörande

Vid en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken har nyttan av ett bullerplank inte ansetts stå i rimlig proportion till kostnaden.