Mål: P 7639-13

Avgörande

Ett beslut om s.k. justering av bygglov har bedömts som ett nytt beslut om bygglov och föranlett återförvisning till byggnadsnämnd eftersom sakägare inte beretts tillfälle att yttra sig.