Mål: P 8533-12

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en föreslagen byggnation är att anse som en ny huvudbyggnad och inte som en tillbyggnad till befintlig huvudbyggnad.