Mål: M 4695-13

Avgörande

Fråga om vid vilken tidpunkt som föreläggande om borttagande av brygga ska fullgöras då en part först efter att bryggan uppförts lämnat in en ansökan om tillstånd för verksamheten. Mark- och miljööverdomstolen har ändrat mark- och miljödomstolens dom och i bedömningen av vid vilken tidpunkt bryggan ska vara borttagen inte tagit hänsyn till den pågående tillståndsprövningen.