Mål: P 11461-12

Avgörande

Prövning av förhandsbesked för ny bebyggelse. Planbestämmelsen Q har tolkats på det sättet att byggnationen inte kan anses förenlig med gällande detaljplan.