Mål: P 1944-13

Avgörande

Fråga huruvida byggnad, som visserligen följer aktuella planbestämmelser, placerats och utformats på ett sådant sätt att den innebär en betydande olägenhet för grannfastigheten enligt 2 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).