Mål: P 10275-12

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt kommunens beslut att anta detaljplan eftersom detaljplanen inte uppfyllt de krav på tydlighet som ställs i 5 kap. 9 § ÄPBL.