Mål: P 11348-12

Avgörande

I ett mål om bygglov i efterhand för ett fritidshus har Mark- och miljööverdomstolen delat mark- och miljödomstolens bedömning att den berörda byggnaden inte strider mot 2 kap. 6 § eller 8 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).