Mål: P 11451-12

MÖD 2013:44

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har ändrat mark- och miljödomstolens dom och fastställt kommunens beslut att anta detaljplanen. I målet har gjorts gällande att det förekommit formella brister under planprocessen, bl.a. att detaljplanen avviker från översiktsplanen och att kommunen inte informerat om detta enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen. Det har även framförts invändningar i sak, bl.a. att detaljplanen innebär påtaglig skada på riksintresse. Mark- och miljööverdomstolen har kommit fram till att det inte föreligger skäl att upphäva planen.