Mål: P 2521-13

Avgörande

Fråga om vilken byggsanktionsavgift som kan tas ut med anledning av de ändringar i PBF som trädde ikraft 1 juli 2013. Även fråga om tillämpning av 27 § lagen om domstolsärenden enligt vilken domstol även utan yrkande får besluta till det bättre för enskild part.